Chính sách vận chuyển hàng hóa tại Infinity World

- Các đơn vị vận chuyển hợp tác: LEX, GHN, GHTK, VIETTEL Post, NINJA VAN, VNC POST
- Hàng hóa được vận chuyển theo phương thức thông thường (Standard), quý khách cần chuyển nhanh có thể yêu cầu phương thức khác (Có tính phí phụ trội nếu có)